צהרונים תורניים

בבתי הספר ממ"ד צמח השדה, יפה נוף ושדי חמד מתקיימים חוגים תורניים שלוש פעמים בשבוע בשעות אחר הצהריים, כהשלמה לתכנית הלימודים התורנית בבית הספר, להורים המעוניינים בכך.

התכנית כוללת פעילות חווייתית המעשירה את הילדים ומעניקה להם מימד חוויתי של לימוד ואהבת תורה, וכן ארוחת צהריים חמה.

 

צוות החוגים:

  • שרה בן משה – מדריכה
  • מרים בן חיים – מדריכה
  • ליאת בראל – מדריכה
  • מנחם אופיר – מורה מדריך

 

תקנון הצהרון לשנת תשע"ז:

להרשמה לתכנית בבי"ס יפה נוף.

 

 להרשמה לתכנית בבי"ס שדי חמד.

 

להרשמה לתכנית בבי"ס צמח השדה.

 

 

 

  מיקום ומועדי פעילות:

 

תכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים" תופעל בתוך מבנה בית הספר. המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 01/09/17 ועד ליום 30/6/18.  

 

התכנית תפעל בימים ב',ג' ו- ה'  – רק בימים בהם יפעל בית הספר.

    

 

 

 

תעריפים:

 

נקבעים לתלמידי כיתות א'-ב' עפ"י תעריפי משרד החינוך ,תוכנית הלימודים "ניצנים" .

התראה על התייקרות שכר הלימוד, תימסר להורים בהודעה מוקדמת של שבועיים.

העלות החודשית הינה 350 ₪ .

 

התחייבות בית מורשת:

 

*           בית מורשת מתחייב לפתוח מסגרת זו בתנאי שיירשמו 21 ילדים לפחות מאותו בית הספר.

*           קבוצת ילדים תמנה לכל היותר 34 ילדים עם מורה אחת וינתן סיוע לקבוצה לפי הצורך.

*           בית מורשת מתחייב למנות מטעמו רכז בית ספרי על פי הנחיות תוכנית "ניצנים".

*            בית מורשת מתחייב למנות אחראית מטעמו, אשר תפקח על העבודה. כמו כן תקיים האחראית קשר שוטף עם ההורים לפי הצורך.

*           בית מורשת שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים על פי שיקולי המערכת :

א.    בהרכב צוותי התוכנית .

ב.    בהרכב הקבוצה (תתכנה קבוצות רב גילאיות).

*           בית מורשת מתחייב לספק לילדים ארוחת צהרים בשרית חמה וכשרה בימים שני, שלישי וחמישי.

*            בימים א' ו-ד' יקבלו המשתתפים בתוכנית הזנה בשעות הצהרים.

*           בית מורשת מתחייב לרכוש חומרי יצירה לפעילות שוטפת של הילדים במסגרת.

*           בית מורשת מתחייב לקיים חוגים .

*           בית מורשת מתחייב להציג לפירעון את הוראת הקבע רק החל מחודש ספטמבר.

*           בית מורשת מתחייב להפסיק להפעיל את הוראת הקבע לאחר ה- 30/6/2018, עם תום שנת הלימודים.

 

 

 התחייבות ההורים:

 

         א.         ההורים מתחייבים לשלם עבור החודשים ספטמבר 2017 ועד יוני 2018 סך של 350 ₪ לכל חודש.

         ב.         ההורים מסכימים בזאת כי בית מורשת רשאי להעביר את תשלומי הצהרון ששולמו למסגרות צהרוני בתי הספר, לטובת תוכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים".

          ג.          ההורים מפקידים בידי בית מורשת הוראת קבע או כרטיס אשראי  שבאמצעותם יבוצעו התשלומים לתוכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים".              

 

ההורים מסמיכים בזאת את בית מורשת לעדכן את הוראת הקבע בהתאם לשינויים שיחולו בשכ"ל.

         ה.         ביטול של המסגרת יתקבל בכתב יד עד ה- 20 לכל חודש, כשהביטול יכנס  לתוקף ב- 1 של החודש הבא.

          ו.          ההורים מסכימים בזאת, כי אם לא יעמדו בכל התשלומים הנ"ל, יהיה בית מורשת רשאי שלא לקבל את הילד למסגרת, לאחר מתן התראה של 3 ימים מראש.

          ז.          במידה וידווח להורה על מחלת ילד ע"י מדריכת צהרון, ההורה מתחייב לאסוף את ילדו תוך שעה מקבלת ההודעה.

         ח.         ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד בריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרשו בית מורשת לשלם עקב צורך בטיפול חירום בילד ישולמו במלואן על ידי ההורים.

         ט.         ההורים מסכימים בזאת, כי אם יתעוררו אצל הילד בעיות משמעת חמורות או בעיות אחרות שלא יאפשרו הפעלה תקינה של המסגרת בגינו, בית מורשת יהיה רשאי  להוציא את הילד מהמסגרת, לאחר מתן התראה של שבוע. במקרה כזה יוחזרו התשלומים מתאריך הפסקת ההשתתפות ויבוטלו הוראות הקבע לחודשים הבאים לאחר מכן.

          י.          ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:15, אך מתבקשים להגיע עד 16:10 במידה ומעוניינים לשוחח עם המורה.הילדים ישוחררו בשעה 16.15 באופן עצמאי.

        יא.        ההורים מסכימים בזאת, כי למרות התחייבות בית מורשת להפעיל את המסגרת במשך השנה כולה, יהיה בית מורשת רשאי להחליט על ביטול המסגרת:

 

אם יישארו  פחות מ-21 ילדים במתחם ביה"ס.

אם ייווצרו תנאים אשר אינם מאפשרים המשך הפעלת המסגרת.

בכל מקרה מתחייב בית מורשת להודיע על הפסקת הפעילות 30 יום מראש, ובמקרה זה יבוטלו כל הוראות הקבע הנוגעות לתקופה שלאחר הפסקת הפעילות.

 

 

חינוך וזהות יהודית

02-5905568

 טלפון: 02-590-5568 | פקס: 02-5900568 | bmoreshet@gmail.com | רח' העוגב 1 ת.ד 523, מיקוד 9810501 | ימים א' - ה' מ 08:30 עד 14:00